تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - اشعاری زیبا در مدح مولا علی علیه السلام

بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی

طلب مدد از او كن، چو رسد غم و بلایی

چو به كار خویش مانی ، در رحمت علی زن

بجز او به زخم دل ها ننهد كسی دوایی

ز ولای او بزن دم ، رها شوی ز هر غم

سر كوی او مكان كن ، بنگر كه در كجایی

شناختم خدا را ، چو شناختم علی را

به خدا نبرده ای پی ، اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق ، علی ای ولی مطلق

تو جمال كبریایی ، تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شكسته دل كن

تو كه یار دردمندی ، تو كه یار بی نوایی