تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - تاریخچه ای اجمالی از چگونگی تشکیل وهابیت(شناخت اول)

در این مقاله  قصد دارم  به یاری خداوند بطور اجمالی به چگونگی پیدایش وهابیت  بصورت پرسش وپاسخ بپردازم وبعضی از شبهات آنها را پاسخ بدهیم.

1-فرقه وهابیت منسوب به چه کسی است؟؟؟

فرقه وهابیت منسوب است به محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی تمیمی نجدی که این نسبت از پدرازعبدالوهاب گرفته شده است. اما وهابیت این نسبت را قبول ندارند ومی گویند نام وهابی را دشمنان وهابیت به آنان اطلاق کرده اند.ودرست این است که ایشان را محمدیه(نسبت به شیخ محمد) بنامند.

2-آیاشیخ محمد بن عبدالوهاب مبتکرو موسس فرقه وهابیت است؟؟؟

 شیخ محمد مبتکرو بوجود آورنده عقاید وهابیت نیست بلکه قرنها قبل از او این عقاید یا قسمتی از آنها به صورتهای کوناگون اظهار شده اما بصورت فرقه تازه ای درنیامده بود. مثلا در قرن چهارم،عالم معروف حنبلی،ابو محمد بربهاری زیارت قبور را منع کرد که این امر از طرف خلیفه عباسی به سختی مورد انکار قرار گرفت.یا مثلا عبد الله بن محمد عکبری از علمای معروف به ابن بطه متوفی در سال 387هجری قمری، زیارت وشفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را انکار کرد. وهمچنین ابن تیمیه از بزرگترین علمای حنبلی در قرن هفتم وهشتم، که محمد بن عبدالوهاب اهم عقاید خود را از او گرفته،زیارت وشفاعت وتبرک جستن به قبر مطهر پیامبر اسلام و... را مورد انکار قرار داد وهمچنین چند تن از شاگردان ابن تیمیه واز همه معروفتر ابن قیم جوزیه عقاید استاد خود را داشت.وبه نشر آن عقاید همت گماشت.

3-موسس وپایه گذار فرقه وهابیت چه کسی است؟؟

فرقه وهابیت گرچه در زمان محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم ظاهر ومنتشر شد ولی پایه این فرقه در قرن هفتم بدست احمد بن تیمیه وشاگردانش ابن قیم جوزیه وابن عبدالهادی ومانند آنها کار گذارده شده بود.

4-دیدگاه خود  وهابیها نسبت به فرقه خودشان چیست؟؟؟

وهابیت خود،  فرقه وهابی را فرقه تازه ای نمی دانند بلکه می گویند این مذهب سلف صالح است واز این روی خود را سلفیه می نامند.

5- قصه خواب  دیدن پدربزرگ محمدبن عبدالوهاب چیست؟؟

(ملطبرون) در کتاب جغرافیای خود بنام (ناظرمدرسه الالسن در مصر) که آقای  ( رفاعه بک ) ترجمه نموده ودر مصر هم چاپ شد می گوید: اصل مذهب وهابی ،بستگی داشت به مطلبی که بیشتر اعراب مخصوصا اهل یمن آنرا نقل می کردند وآن مطلب این بود که : مرد چوپان فقیری بنام سلیمان (پدربزرگ محمد بن عبدالوهاب) در خواب دید شعله آتشی از او بیرون آمد ودر زمین پراکنده شد. و هر که را در مقابل آن آتش قرار می گرفت، می سوزانید. مرد چوپان این خواب را برای تعبیر کننده ای گفت. معبر برای او تعبیر کرد: اولادی از تو پیدا می شود که صاحب قدرت می گردد.واین تعبیر درباره نوه سلیمان، محمد بن عبدالوهاب تحقق پیدا کرد.

                    تاریخچه ای اجمالی از چگونگی تشکیل وهابیت


6- سال ومحل تولد محمد بن عبد الوهاب  چه بوده؟؟

در کتاب(خلاصة الکلام فی امراء البلد الحرام) تالیف شیخ احمد بن زینی دحلان نقل شده: محمد بن عبدالوهاب در سال 1111 هجری قمری متولد شده ودر سال 1207 وفات نموده.بنابراین 96سال در دنیا عمر کرده.  ولی آلوسی سال وفات محمد بن عبدالوهاب را1206 هج دانسته. درکتاب( تاریخ نجد) تالیف محمود شکری آلوسی نقل شده: محمد بن عبدالوهاب در شهر عیینه از بلاد نجد تولد یافت ودر آنجا نشو ونما کرد. پدرش در آنجا قاضی بود وفقه حنبلی را نزد پدرش که از علمای حنبلی بود آموخت.

7- موضعگیری علمای مکه ومدینه نسبت به عقاید محمد بن عبدالوهاب چه بوده؟؟

محمد بن عبدالوهاب در اوایل جوانی نزد علمای مکه ومدینه تحصیل کرد وعلمای مکه و مدینه ، گمراهی وگمراهی کردن را در او احساس می کردند. وپدرش عبدالوهاب که از علمای حنبلی مذهب بود؛ نیز از او احساس ضلالت وگمراهی می کرد وبسیار او را مذمت می نمود و مردم را از شر او می ترساند.

8- اولین کسی که در رد عقاید محمد بن عبدالوهاب، کتاب نوشت چه کسی بود؟؟؟

برادر محمد بن عبدالوهاب ، بنام سلیمان بن عبدالوهاب از اولین کسانی بود که در رد وانکار عقاید برادرش کتابی بنام( الصواعق الالهیه  فی الرد علی الوهابیه) نوشت. وبا کلیه چیزهائی که بنام دین احداث کرده بود به مخالفت برخواست.

 

9- محمد بن عبدالوهاب چگونه توانست عقاید خودش را گسترش دهد؟؟

محمد بن عبدالوهاب در اول کار عقاید خودش را مخفیانه بیان می کرد وجماعتی از او متابعت کردند .سپس مسافرتی به شام کرد ودر شام به مدت 3 سال اقامت کرد و کسی از او متابعت نکرد. سپس به نجد برگشت ودر شهر( درعیه )عقاید خود را علنی کرد ودر آنجا محمد بن سعود که حاکم آنجا بود از او پیروی کرد. محمد بن سعود مرد زیرک وبا فکری بود. حکومت خود را از راه دین در اثر پیروی کردن از محمد بن عبدالوهاب تقویت کرد. ومحمد بن عبدالوهاب نیز فرقه وطریقه باطل خود را در اثر متابعت کردن از محمد بن سعود بوسیله شمشیر او تقویت کرد.

نتیجتا هر یک ازمحمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب ، یکدیگر را تقویت کردند.محمد بن سعود حاکم وامیر بود ومحمد بن عبدالوهاب رئیس فرقه. واولاد آنها نیز بر همین منوال بودند وهستند.

در کتاب خلاصة الکلام زینی دحلان چنین نقل شده:

اول پیدایش محمد بن عبدالوهاب در سال 1143 هجری قمری بوده. ولی بعد از سال 1150 شهرت پیدا کرد وعقیده مردود خود را در ( نجد ) اظهار وبیان کرد وکسی که در یاری او اقدام کرد، امیر ( درعیه) محمد بن سعود بود که اهل درعیه را  وادار نمود برمتابعت کردن از محمد بن عبدالوهاب. ومردم مرتبا متابعت می کردند تا اینکه بسیاری از قبائل عرب در اطاعت محمد بن عبد الوهاب درآمدند، بنحوی که در دلهای اعراب بادیه نشین خوف وترس پیدا شد. ومحمد بن عبد الوهاب در تبلیغاتش به مردم این جمله را می گفت: من شما را به توحید وترک شرک به خدا دعوت می کنم.

 در کتاب تاریخ نجد نقل شده: محمد بن سعود نامه ای به اهل ( نجد) و روسا وقضات نوشت وآنها را به اطاعت خود در این فرقه باطل دعوت کرد. عده ای مطیع شدند وعده ای زیر بار نرفتند.محمد بن سعود اهل درعیه را وادار به قتال وجنگ با مخالفین نمود.اهل درعیه اجابت نمودند وبا اهل نجد واحساء چندین مرتبه مقاتله وجنگ نمودند تا آنکه بیشتر مردم نجد را در اطاعت خود با رضایت یا کراهت درآوردند و حکومت نجد تماما با قهر وغلبه برای آل سعود مهیا شد.

بعد از مرگ محمد بن سعود، پسرش بنام عبدالعزیز جای پدر نشست وبه یاری فرقه وهابی برخواست ومقاتله وجنگها راه انداخت .بعد از عبدالعزیز، پسرش سعود جانشین پدر گشت ونسبت به فرقه وهابیت تعصب شدیدی داشت حتی مسلمین رااز رفتن به حج منع کرد وهر کس که با فرقه وهابیت مخالفت می کرد با او نسبت ( کفر ) می داد وتکفیرش می کرد.

( در رابطه با جنگها وقتل وغارت وکشتن مردم بی گناه شهر های مختلف، و وادار کردن مردم با زور وشمشیربر متابعت از عقاید فرقه وهابیت ، در مقاله های بعدی مفصلا مطلب می نویسیم.)


نوشته شده توسط محقق گمنامدر تاریخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
برچسب ها : تاریخچه وهابیت، موسس وهابیت، محمدبن عبدالوهاب، فرقه وهابیت، وهابیها، سلفیه،