تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - مظلومیت زن قبل از اسلام:

   میتوان به دو دوره تقسیم کرد:1-دوره وحشیگری که زن انسان شناخته نمیشد ودرنهایت خشونت با وی رفتار میشد.مشکلترین کارها به عهده زنان بوده ومرد میتوانست زن خود را بفروشد یا کرایه دهد.2-دوره تمدنهای یونان،مصر،روم وایران که برای زن شخصیت حقوقی واجتماعی قائل نبودند واز هرنظرتابع مرد میدانستند.(حقوق زن دراسلام واروپا ص 42)

 زن در اروپا:

            دریونان و روم:در یونان زن جزء کالاهای تجاری در بازارها خرید وفروش میشد وبدون شخصیت حقوقی واجتماعی بودوبعد از وفات شوهرش حق زندگی نداشت.مردمی توانست زن خود رابه هر که بخواهد قرض بدهد یا به دوستانش هدیه کند.(حقوق زن دراسلام و اروپاص31)

در روم قبل از میلاد،دختران وزنان،کنیز وبدبخت بودند ومانند اشیا وحیوانات خرید وفروش میشدند.واز تمام حقوق اجتماعی محروم بودند.نه ارث میبردند ونه میتوانستند مالک چیزی بشوند.(حقوق مدنی زوجین ص3)

           مرد حق دادرسی وکیفر زن را داشت ومی توانست بخاطر گناهش او رابه مرگ محکوم نماید.(ویل دورانت تاریخ تمدن ج3ترجمه پرویز داریوش)

روسیه:

         در روسیه قدیم هنگامی که پدری دخترش رابه خانه شوهر میفرستاد اورا آهسته با تازیانه میزدوسپس شلاق را به داماد خود میداد تا معلوم شود از این به بعد دختراز کسی که جوانتر ونیرومند تراست کتک خواهد خورد.(ویل دورانت ج1 ص54 ترجمه احمدآرام)

        در اسلاوهای روسیه وصربستان(زن جزءغنایم جنگی بشمار میرفت)ودزدیدن وغصب او تا قرن گذشته رواج داشت.(تاریخ تمدن ج1 ص64)

زن نزد یهودیان ومسیحیان:

در دین تحریف شده یهود ماننداعراب جاهلیت،تولد دختران برای پدر ننگ اور بودو مادری که دختر می زائید از پانزده تا هفتاد روز نجس محسوب میشد.زن جزئی از ارث پدر محسوب میشد.(تاریخ تمدن ج1 ص64)

در مجامع مسیحی ایتالیا واسپانیا،پس از مناظرات زیاد معتقد شدند که در میان زنان جهان فقط حضرت مریم سلام الله علیها،انسان بوده ودارای روح جاوید است.بقیه زنان دارای صفت انسانی نبوده. علاوه برآنکه روح جاوید ندارند،برزخ بین انسان وحیوان محسوب میگردند.بر این اساس بعضی از اقوام معتقدند که بهتر است یعد از وفات شوهر،زن او زنده نمانده وبا او در قبر گذاشته شود واگر به وی ارفاق نموده که بعد از مرگ شوهرش او را زنده بگذارند،حق ندارد بعد از او شوهر کند.(حقوق مدنی زوجین ص11)

            

سخنان غربیها در مورد زن:

        زن باید از اینکه زن هست ،شرمسار باشد.-----------زن همان موجودی است که گیسوان بلند دارد وعقل کوتاه-------------زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده.-------------زن برزخ میان انسان وحیوان است.------------

       انگلیسیها: مردی که زن میگیرد مثل کسی است که میمون می پروراند.----------زنان دام شیطانند.

      آلمانیها: زن شکل فرشته وقلب افعی وشعور خر دارد.---------کاری که شیطان از عهده اش برنیاید زن انجام می دهد.

      ایتالیائیها: برای زن والاغ وگردو، دست قوی لازم است.

      یونانی ها: سه چیز شرند،زن ،آتش وطوفان.

      نروژیها: شیطان به گرد زن هم نمی رسد.

     رومانیها: حتی بهترین زنان هم دنده ای از شیطان دارند.(زن وآزادی ص 172 تا208) 

زن در اقیانوسیه:

در استرالیا به خرید وفروش گله وگوسفندان بیشتر اهمیت داده میشد تا به خرید وفروش بردگان زن ودختر.زیرا می گفتند گوسفندان دارای پشم وشیر هستند که از آن می توان پوشاک وخوراک تهیه نمود ولی از دختر کاری ساخته نیست.لذا کشتن و از بین بردن دختر در نزد آنها گناه بسیار کوچکی بود.اما مضروب کردن خفیف گاو شیرده را گناه میدانستند وکشتن دختر به مراتب آسانتر وناچیزتر شمرده میشد.

در استرالیا زنان مثل حیوانات اهلی بودند ودر مسافرتها باید حمل تمام اثاثیه خانه وبچه توسط زن انجام گرفته باشد.همچنین در مواقع قحطی وگرسنگی زنان را می کشتند وگوشت آنها را می خوردند.

زنان حق نداشتند با شوهران در سر یک سفره غذا بخورند،باید صبر کنند اول شوهرغذای خود را بخورد وسیر شود سپس زن با اجازه اومشغول خوردن شود.وچه بسا از اوقات زنان مریض می شدند وشوهران، آنها را خفه می کردند تا اینکه در مردن آنان تسریع گردد.(حقوق زن در اسلام واروپا ص3.تاریخ تمدن ج1 ص 67)

زن درآمریکا:

         درقبایل وحشی نواحی منجمدشمالی آمریکا مثل طایفه(فوئژی ها)در جمیع فصول سال حتی زمستان طاقت فرسا زنان بینوا برای صید ماهی وخارج کردن آب از قایقها ی ماخیگیری باید داخل آب می شدند.وساختن کلبه های یخی وپارو زدن قایقها از مشاغل اختصاصی زنان بودو حتی زنان آبستن نیز از این مشقتها معاف نبودند.بعد از این خدمات وبیگاریها در ایام قحطی رن های پیر را که دیگر کارآمد نبودند خفه کرده، می خوردند.(تاریخ تمدن ج1 ص4)

       هندیان آمریکا با زنان با خشونت رفتار می کردند وآنان را به پلیدترین کار وا می داشتندو غالبا آنها را به نام(سگان) صدا میکردند.(ویل دورانت تاریخ تمدن ج1 ص54 ترجمه احمدآرام)

    خرید وفروش زن در تمام آفریقا، چین،ژاپن،هندوستان قدیم،یهودیان وآمریکای مرکزی شایع بوده است.(تاریخ تمدن ج1 ص65 ترجمه احمدآرام)

زن در آفریقا:

       درآفریقا،اهمیت زن ودختر از یک تخم مرغ کمتر بود.چه آنکه اگر یک سبد تخم مرغی از دست دختر یا زن افریقائی می افتاد وتخم مرغها ی آن می شکست، به اعدام محکوم وکشته می شد.اما در مجالس جشن ومهمانی از گوشت دختران استفاده می کردندوآنها را می کشتند وگوشتشان را کباب نموده، برای میهمانان می آوردند.(حقوق زن در اسلام ص3.تاریخ تمدن ج1 ص53 ترجمه احمدآرام)

در کنیه جدید مرد عروس خود را می ربائید وپنهان می کردوبعد دوستان را نزدخانواده عروس می فرستاد تا قیمت را با آنان طی نماید.(ویل دورانت تاریخ تمدن ج1 ص65)

درسومالی عادت داشتند که دختر را بیارایند واو را سواره یا پیاده همراه با عطر وعود حرکت دهند تا دامادهای داوطلب تحریک شوندوبهای بیشتری بپردازند.(تاریخ تمدن ج1 ص66)

زن در آسیا:

        قبایل وحشی هندوستان دختران خود را می کشتند.برخی از آنها معتقد بودند که داشتن دختر وشوهر دادن آن مایه ننگ است.پس چه بهتر که این ننگ بکلی از میان برداشته شودونسل دختر از بین برودتا دچار چنین رسوائی نگردند.

      وقتی مردی می مرد،برای رهائی روحش از تنهائی ،زنش را با وی زنده زنده می سوزاندند واین سوزاندن را نوعی فداکاری وعشق زن هندی به همسرش قلمداد می کردند .

      در جزایر فیجی به سگ اجازه ورود به بعضی از معابد را می دادند در صورتی که زنان بطور کلی از ورود به معبد ممنوع بودند.(تاریخ تمدن ج1 ص54)

زن در عربستان:

      قرآن می فرماید):واذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم،یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الاساء ما یحکمون(سوره نحل آیه 58و59) زمانی که به یکی از آنها فرزند دخترمژده داده می شد،از شدت غم وناراحتی رخسارش سیاه وسخت دلتنگ می گشت واز این خبر بدی که به او رسیده بود، خود را از اقوام پنهان می کرد ومی گفت :آیا دختر را با ذلت وخواری نگه دارم یا او را زنده به گور کنم؟؟آگاه باشید که بسیار بد داوری میکنند.

     اعراب گاهی زن شوهر مرده را جزء اموال ودارائی اوبه حساب می آوردند وبه عنوان سهم الارث اورا تصاحب می کردند.اگر میت پسری از زن دیگری می داشت آن پسر می توانست به علامت تصاحب زن،جامه ای بر روی آن زن بیندازد واو را از آن خویش بشمارد.

زن در چین:

        مرد می توانست زن وفرزندان خود را به عنوان کنیز بفروشدیا بکشد.مردان بندرت به زن وفرزندان خوداجازه شرکت بر سر سفره غذا می دادند.به بهانه های مختلف از جمله پرگوئی، زن را طلاق می دادند. زن بطور کلی از ارث محروم بودوچند مرد می توانستند در یک زن شرکت کنندو همه از او متمتع شوندو او برای همه آنان کار کند وفرزندی که در ازدواج مشترک پیدا می شد غالبا مال مرد قویتر بود.

       اگر در مواقع سختی بر دختران متعدد خانواده اضافه می شد، امکان داشت نوزاد بی گناه را به دور بیندازند تا در سرمای شب بمیردیا خوراک گرازها شود.(جهان در عصر بعثت نقل ازتاریخ تمدن کتاب اول بخش دوم ص1050تا 1062)

      در جزیره فورموز چین، تا پنجاه سال پیش هم زنان تا سی وشش سالگی حق فرزنددار شدن را نداشتند.آنان بنا به وظیفه خرافی آن سرزمین، خود را موظف می دیدند که اگر زنی قبل از سی وشش سالگی آبستن شود باید او را به سختی فشار دهند تا از این طریق جنین سقط شده واز بین برود.(حقوق زن در اسلام واروپا ص3)

زن در بابل :

       بنا به نوشته هرودت:هنگام محاصره زنان را خفه می کردندتا در آذوقه صرفه جوئی شود.هر مردی که دچار تنگدستی می شد دختران خود را برای فسق وجور در معرض عموم قرار می داد تا از این راه درآمدی بدست آورد/

وقتی این دیدگاهها وبرخوردها با زن با نظراتی که اسلام عزیز نسبت به زن دارد با هم مقایسه می شود،انسان متوجه می شود که خدمتی که اسلام به زن نمود با هیچ چیز قابل مقایسه نیست وزنان مسلمان باید به خود ببالند وافتخار کنند.

در قرن بیستم برای اولین بار مساله حقوق زن در برابرمردعنوان شد.انگلستان در اوایل قرن بیستم برای زن ومرد حقوق مساوی قائل شد .

دول متحد آمریکا در سال 1992میلادی تساوی زن ومرد در حقوق سیاسی را تصویب کرد.همچنین فرانسه در قرن بیستم تسلیم این امر شد.(ویل دورانت تاریخ تمدن ج1 ص371 ترجمه احمدآرام)

در ایتالیا در سال 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد.